Priisfraach!
Om de Fryske taal yn ús swimbad te befoarderjen binne wy op syk nei in Frysk gedicht.
Dit moat fansels gean oer swimmen. It mei maksimaal 16 rigels befetsje.

Stjoer jo gedicht foar 12 april nei bestuur@zwembadmounewetter.nl en meitsje kâns op in 10 badenkaart.
It winnende gedicht krijt fansels in moai plakje yn ús swimbad.