Bedrijfsleidster
Joke van der Vliet

Badpersoneel
Josée Kramer
Jitske Cats

Kassapersoneel
Adri de Vries
Klaske Sierkstra
Anke Schippers
Marloes Zeinstra
Titia Banga (tevens toezicht)
Geartsje Mollema (tevens toezicht)
Femke Kooijenga (tevens toezicht)

Webmaster
Willem Veninga
Kiosk/kantine
Personeel Camping Mounewetter