Geschiedenis

image4671

Het was in het jaar 1973 dat de stichting zwembad Witmarsum e.o. haar poorten opende. Een bad met een grote historie, een bad waar we met z’n allen trots op mogen zijn.

Om van het heden te kunnen genieten is het fijn om iets van de historie te weten.

In 1968 werd door enige ondernemende Witmarsumers de Aktie Witmarsumer Gemeenschaps Bijdragen gestart met als doel het realiseren van een zwembad voor de bewoners van de regio Witmarsum.

Een doel dat in Witmarsum en snel daarna ook in de dorpen Arum,Lollum en Pingjum zeer tot de verbeelding sprak. En dat het daarbij niet alleen bij woorden bleef, bleek wel uit de offerbereidheid van de inwoners van deze dorpen.

Door een maandelijkse bijdrage, die toen nog persoonlijk langs de deur word opgehaald (de automatische incasso van de bank was nog onbekend) werd voor die tijd het fantastische gemiddelde bedrag per inwoner van 40 gulden bijeengebracht.

Door gezamenlijk de schouders onder een ideaal te zetten, lukte het de inwoners van bovengenoemde dorpen, in een later stadium uitgebreid met de dorpen Achlum, Schettens, Burgwerd, Longerhouw, Kimswerd, Wons en Zurich, uiteindelijk 65.000,- gulden bij elkaar te brengen.

Een vorm van eensgezindheid, gepaard gaande met de reeds genoemde offerbereidheid, die hoogst waarschijnlijk van doorslaggevende betekenis is geweest voor het gemeentebestuur van Wûnseradiel, om het groene licht te geven voor de bouw van het zo felbegeerde zwembad.

Op 1 maart 1972 werd de stichting “zwembad Witmarsum e.o.” opgericht, die zich tot doel stelde om de zwemsport en de daarmee verband houdende recreatie te bevorderen. Nadat de oprichtingsakte door notaris Hansma was goedgekeurd kon voortvarend met de bouw van het zwembad worden begonnen.

Na een bouwtijd van goed een jaar kon op 19 mei 1973 de eerste duik in het zwembad worden genomen, waarna onder prachtige weersomstandigheden de toenmalige burgemeester P. Tjeerdsma op 11 juni het bad officieel opende.

Was de voorbereiding en de bouw van het zwembad een grote klus, de verantwoording voor een goede bedrijfsvoering en financieel verantwoorde exploitatie vergde voortdurend een grote inspanning. Waarbij gezegd mag worden dat het gemeentebestuur in de loop der jaren zeer positief was.

Om de exploitatie op een verantwoorde manier rond te krijgen zijn er in de loop der jaren diverse initiatieven ontwikkeld om aan de ene kant de inkomsten te vergroten en aan de andere kant de uitgaven zo klein mogelijk te houden. Zo werden er in de jaren ‘70 plannen ontwikkeld en uitgevoerd om middels het stichten van een camping de inkomsten te verhogen. Ofschoon door menigeen sceptisch werd aangekeken tegen dit idee bleek het toch een “succesformule”. Het succes werd zelfs zo groot dat het voor het dagelijks bestuur,welke bestaat uit vrijwilligers,niet meer mogelijk was om dit op een verantwoorde wijze te exploiteren. Eind jaren’90 werd er dan ook besloten om de camping te verkopen. Ook op het terrein van de energiebesparing zat het stichtingsbestuur niet stil, zo was het zwembad één van de eerste baden die overging naar de aanschaf van een lamellendeken. Ofschoon de aardgasprijs toen nog rond de 8 cent schommelde bleek dit al gauw een renderende investering, want het verbruik ging omlaag van 100.000 m3 gas naar 50.000 m3 gas per jaar. Doordat aan het begin van deze eeuw een nieuwe hr-ketel werd aangeschaft en omdat het energieverbruik extra aandacht krijgt ligt het verbruik nu zelfs beneden de 30.000 m3.

Niet alle energieprojecten waren een succes. Zo mislukte het project, waarbij zonnecollectoren en een windmolen werden geïntroduceerd. Omdat echter de Noordelijke Ontwikkelingsmaatschappij garant stond voor de verliezen liep dit financieel goed azwembadf.

Andere aandachtspunten voor het zwembad liggen natuurlijk in het zo aantrekkelijk mogelijk maken van het bad. Bij de renovatie aan het eind van het seizoen van 2002 van de filterkelder en de aan- en afvoerbuizen rondom het bad hebben ook de terrassen een facelift ondergaan, waardoor het zwembad een zeer gastvrije aanblik heeft gekregen.

image844

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  In 2005 werd het zwembad uitgebreid met een waterspeeltuin, waardoor we trots de naam “waterpark Mounewetter” in de mond durven nemen.

Omdat stilstaan meestal achteruitgang betekend zullen in het nieuwe beleidsplan :

“Mounewetter : betaalbaar en vertrouwd zwemmen in een nieuwe gemeente” zeker weer nieuwe plannen voor de toekomst bedacht worden.

In dit overzicht over de historie van het zwembad mag zeker niet onvermeld blijven dat op 27 maart 2007 het Algemeen Bestuur van de stichting de heren M. Leenstra, U. Hiemstra en J. Deelstra ( beide laatste heren zijn helaas overleden) tot ere-bestuursleden van de stichting zijn benoemd, omdat zij meer dan 25 jaar een functie binnen het dagelijks bestuur hebben bekleed.

R.W.A. Bijlsma, voorzitter