Op dinsdag 23 november 2021 is op 91-jarige leeftijd, na een kort ziekbed van ons heengegaan
dhr. Martinus Leenstra, ere-bestuurslid en medeoprichter van stichting zwembad Mounewetter.
In 1968 werd door een aantal ondernemende Witmarsumers “de Aktie Witmarsumer Gemeenschaps
Bijdragen” gestart met als doel het realiseren van een zwembad voor de bewoners van de regio Witmarsum.
Na veel voorwerk en gelobby, kon in 1973 de stichting zwembad Witmarsum e.o. haar poorten openen. Een
uniek stukje samenwerking en offerbereidheid van de inwoners van Witmarsum e.o. Iets waar we met z’n
allen trots op mogen zijn.
Het eerste dagelijks bestuur, dat ondersteunt door een algemeen bestuur, de kar in de beginjaren moest
trekken, bestond uit de heren Jan Deelstra (voorzitter), Ulbe Hiemstra (penningmeester)en Martinus
Leenstra (secretaris). De drie musketiers van het eerste uur.
Om de exploitatie op een verantwoorde manier rond te krijgen werden er in de loop der jaren diverse
initiatieven ontwikkeld om de inkomsten te vergroten en de uitgaven zo klein mogelijk te houden. Zo
ontwikkelden de drie musketiers een plan om een camping te stichten. Ofschoon door menigeen sceptisch
werd aangekeken tegen dit idee, bleek het toch een “succesformule”. Het succes werd zelfs zo groot dat het
voor het dagelijks bestuur, niet meer mogelijk was om dit op een verantwoorde wijze te exploiteren.
Eind jaren’90 werd er dan ook besloten om de camping te verkopen.
Begin 1977 werd ondergetekende ambtelijk toegevoegd aan het Dagelijks Bestuur. De taken van fhr.
Leenstra werden herverdeeld tussen ondergetekende en hem. Hij werd naast zijn werkzaamheden voor het
zwembad, vooral de man van de camping. En ofschoon de camping al lange tijd is verkocht, werd er nog
regelmatig een beroep gedaan op dhr. Leenstra zijn geheugen, of hij nog wist hoe de leidingen voor de
nutsvoorzieningen liepen. Zo was hij vaak voor de campinghouder, het bestuur en vrijwilligers een rots in
de branding. Het overlijden zal dan ook een lege plek achterlaten en als een groot gemis voelen.
In 1982 droeg dhr. Leenstra het secretariaat volledig over aan ondergetekende en lag zijn aandacht vooral
op het besturen en verrichten en coördineren van de werkzaamheden op de camping.
Omdat de musketiers van het eerste uur meer dan 25 jaar een functie binnen het dagelijks bestuur hadden
bekleed besloot het Algemeen Bestuur van de stichting op 27 maart 2007 de heren M. Leenstra, U.
Hiemstra en
J. Deelstra tot ere-bestuursleden van de stichting te benoemen.
Beste Martinus Leenstra al ben je niet meer hier en kunnen we niet meer even gedag zeggen of
herinneringen delen over het zwembad, je zult altijd in onze herinneringen blijven bestaan. We zullen je
nooit vergeten en je zult altijd, net als Jan Deelstra en Ulbe Hiemstra onlosmakelijk met zwembad
Mounewetter blijven verbonden.
We wensen mevrouw Leenstra en haar kinderen en kleinkinderen heel sterkte met het verwerken van dit
verlies.
Namens de medewerkers, vrijwilligers en het bestuur van zwembad Mounewetter
Roel Bijlsma, voorzitter